De Hoornse Jazzclub

Vacatures Jazz Affairs bestuur

Het bestuur van de vereniging Jazz Affairs nodigt (in Jazzmuziek) geïnteresseerden (M/V) uit om te reageren op deze oproep ter vervulling van de volgende vacatures in het bestuur:

a. Penningmeester

Vertrek van de huidige penningmeester op de ALV van 22 maart 2016, vraagt om een snelle invulling van deze vacature. De vertrekkende penningmeester is beschikbaar voor een goede overdracht.

De penningmeester:

 Heeft (enige) ervaring met financiële administraties.
 verzorgt de financiële administratie van de vereniging;
 stelt in overleg met het bestuur (jaar/project)begrotingen op;
 is betrokken bij het opstellen van eventuele ondersteuningsaanvragen;
 verzorgt tussentijdse financiële rapportages, waardoor het bestuur helder inzicht in de ontwikkelingen in het lopend boekjaar wordt verschaft en waarop zo nodig gefundeerde maatregelen kunnen worden genomen. Hierin is ook aandacht voor de financiële ontwikkeling binnen projecten van de vereniging;
 verzorgt de jaarcijfers van de vereniging, die de basis vormen voor het jaarverslag;
 heeft contact met de kascommissie van de vereniging en zorgt voor de presentatie van de jaarrekening dat de kascommissie voldoende tijd en inzicht krijgt gepresenteerd, dat zij zich een afdoende oordeel over het gevoerde financieel beleid kan vormen, om daarmee aan de leden verslag te doen, hetgeen
moet leiden tot het verlenen van décharge voor het beleid in het afgelopen boekjaar voor penningmeester en bestuur van de vereniging.

Op dit moment kent de administratie nog een beperkte complexiteit. In de komende jaren zou bij het daadwerkelijk ten uitvoer brengen van het meerjarenplan , die complexiteit wel kunnen toenemen, waarbij binnen het huidige bestuur zeker de wil aanwezig is, om op dergelijke momenten verzwaring van het automatiseringsdeel in de boekhouding navenant aan te passen.

b. Secretaris.

Vertrek van de huidige secretaris op de ALV van 22 maart 2016, vraagt om een snelle invulling van deze vacature. De vertrekkende secretaris is beschikbaar voor een goede overdracht.

De secretaris/het secretariaat:

 Verzorgt uitnodigingen en agenda’s voor vergaderingen van bestuur en leden
 Doet schriftelijk verslag van die vergaderingen
 Is het directe communicatiepunt van de vereniging met haar omgeving
 Verzorgt de correspondentie tussen vereniging en haar omgeving In de huidige bestuurssamenstelling      behoort ook de digitale communicatie (sociale media,nieuwsbrief en website) tot het werkterrein van        de secretaris. Dat in een nieuwe bestuurssamenstelling gekozen wordt voor andere verdelingen, is              zeer wel denkbaar.

c. Twee bestuursleden.

Het bestuur kent statutair een maximale omvang van 7 personen. Het huidige bestuur onderkent voor de uitvoering van het meerjarenplan de noodzakelijkheid van een verdere uitbreiding tot de maximale bestuursomvang.

Specifieke kennis op de terreinen van communicatie, persbenadering, sociale media, educatie, onderwijs, werving van leden en werving van sponsoren is binnen het zittende bestuur meer dan welkom.

Alle geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de voorzitter van de vereniging Jazz Affairs,
de heer Jaap Nieweg, j.nieweg@quicknet.nl, 0229216349 of 0622947913.